Všeobecné obchodní podmínky spol. poslu.to s.r.o.

 

I. Všeobecná a úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují obchodní a právní vztahy mezi společností poslu.to s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 – Vinohrady, 101 00, IČ: 08027293, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 311800 (dále také jen „Provozovatel“), a odesílatelem zásilky (dále jen „Odesílatel“) při uzavření zasílatelské smlouvy nebo poštovní smlouvy.

 2. Tyto Podmínky dále upravují i právní vztahy mezi Provozovatelem a třetími osobami, pokud se jich týká právní jednání Provozovatele.

 3. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé zasílatelské smlouvy nebo poštovní smlouvy, kterou Provozovatel s Odesílatelem uzavírá.

 4. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Provozovatelem a Odesílatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením Podmínek.

 5. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

 6. Podmínky splňují náležitosti poštovních podmínek dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poštovních službách“) a jsou v rozsahu upravujícím poštovní služby poštovními podmínkami Provozovatele podle zákona o poštovních službách.

 7. Právní vztahy neupravené těmito Podmínkami se řídí, pokud jde o poskytování poštovních služeb zákonem o poštovních službách, a pokud jde o a ostatní zasílatelské služby ust. § 2471 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 8. Znění Podmínek může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Změna Podmínek nemá vliv na již uzavřené smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Provozovatel je povinen každou změnu Podmínek oznámit formou uveřejnění informace o takové změně na internetových stránkách Provozovatele www.poslu.to alespoň třicet (30) dní před plánovaným datem účinnosti.

 9. Odesílatel je oprávněn odmítnout změnu Všeobecných Podmínek nejpozději do 10 kalendářních dnů poté, co mu byla změna oznámena, pokud z tohoto důvodu zároveň v této lhůtě ke dni účinnosti aktualizace Podmínek vypoví Smlouvu.

 10. Odesílatel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

 11. Podmínky Provozovatel zpřístupňuje ve svých provozovnách a dále na internetových stránkách provozovatele www.poslu.to.

 

II. Vymezení pojmů

 1. Zásilkou se rozumí věc, kterou Provozovatel převzal od Odesílatele k přepravě v podacím místě do místa doručení a opatřil přepravním štítkem Provozovatele.

 2. Smlouvou se rozumí poštovní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Odesílatelem podle zákona o poštovních službách, jejímž předmětem je poskytnutí poštovní služby (dále jen „poštovní smlouva“) nebo zasílatelská smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Odesílatelem podle ust. § 2471 a násl. občanského zákoníku, jejímž předmětem je poskytnutí zasílatelské služby (dále jen „zasílatelská smlouva“).

 3. Službou se rozumí poštovní služby nebo zasílatelské služby poskytované Provozovatelem na základě poštovní smlouvy nebo zasílatelské smlouvy.

 4. Provozovatelem se rozumí spol. poslu.to s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 – Vinohrady, 101 00, IČ: 08027293, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 311800 a dále, kterýkoliv zástupce Provozovatele, jež bude Provozovatelem pověřen k poskytování služby nebo její části.

 5. Odesílatelem se rozumí osoba, která uzavřela s Provozovatelem smlouvu a je na zásilce označena jako odesílatel.

 6. Odesláním se rozumí poštovní podání v případě uzavření poštovní smlouvy a převzetí zásilky Provozovatelem k poskytnutí zasílatelské služby v případě uzavření zasílatelské smlouvy.

 7. Příjemcem se rozumí osoba, která je odesílatelem označena na zásilce jako příjemce zásilky (osoba, jemuž má být zásilka doručena a vydána).

 8. Přepravcem se rozumí osoba pověřená Provozovatelem zajištěním přepravy zásilky do místa doručení.

 9. Podacím místem se rozumí provozovna Provozovatele nebo jeho smluvních partnerů určená Provozovatelem k podání zásilek nebo jiné dohodnuté místo, ve které Odesílatel podá zásilku k přepravě.

 10. Místem doručení se rozumí místo určené Odesílatelem jako místo, do něhož má být zásilka Provozovatelem dodána.

 11. Hmotností se rozumí skutečná hmotnost zjištěná provozovatelem.

 12. Předměty v režimu ZOZ se rozumí alkoholické nápoje, tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety, jak jsou definovány zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

 

III. Smlouva, způsob jejího uzavření

 1. Smlouvou se Provozovatel zavazuje Odesílateli, že dodá zásilku z podacího místa sjednaným způsobem příjemci do místa doručení, a Odesílatel se zavazuje uhradit provozovateli sjednanou cenu jako odměnu.

 2. Smlouvu lze uzavřít v mezích, rozsahu a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.

 3. Smlouva vzniká akceptací Podmínek Odesílatelem ve vztahu k přepravě konkrétní zásilky či zásilek prostřednictvím:

  1. prostřednictvím vyplnění a předání podacího formuláře Provozovatele, který je dostupný na adrese www.poslu.to (dále jen „podací formulář“), spolu se zásilkou v podacím místě,

  2. prostřednictvím vyplnění online podacího formuláře na adrese www.poslu.to.

 4. V rámci akceptace Podmínek podle předchozího odstavce musí Odesílatel v podacím formuláři zejména specifikovat:

  1. jakou službu Provozovatele z aktuální nabídky služeb prezentované na adrese www.poslu.to zvolil,

  2. své jméno, bydliště, telefonní číslo, emailovou adresu,

  3. adresu místa doručení, včetně jména příjemce zásilky a telefoního čísla,

  4. rozměry a váhu zásilky,

  5. typ povahy obsahu zásilky, zejména jedná-li se o přepravu platných českých či cizích bankovek či přepravu předmětů v režimu ZOZ a

  6. v případě využití dobírkových služeb, výši dobírkové částky, číslo účtu pro zaslání vybrané částky.

 5. Předáním řádně vyplněného a podepsaného podacího formuláře a zásilky Provozovateli nebo jeho zástupci v souladu s Podmínkami dojde k uzavření smlouvy.

 6. Provozovatel se poštovní smlouvou zavazuje:

  1. převzít zásilku v podacím místě, pokud svými vlastnostmi odpovídá Podmínkám,

  2. po převzetí zásilky v podacím místě zajistit přepravu zásilky příjemci na místo doručení oproti písemnému potvrzení,

  3. v případě nemožnosti zásilku vyzvednout nebo dodat, informovat Odesílatele a postupovat v souladu s Podmínkami,

  4. chránit zásilku proti vzniku škody,

  5. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci poštovní služby.

 7. Provozovatel se zasílatelskou smlouvou zavazuje:

  1. obstarat pro Odesílatele vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky, pokud svými vlastnostmi odpovídá Podmínkám, z podacího místa příjemci do místa doručení oproti písemnému potvrzení,

  2. obstarat nebo provést úkony s přepravou související,

  3. v případě nemožnosti zásilku vyzvednout nebo dodat, informovat Odesílatele a postupovat v souladu s Podmínkami,

  4. chránit zásilku proti vzniku škody,

  5. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci zasílatelské služby.

 8. Provozovatel může své závazky ze smlouvy plnit prostřednictvím třetích osob či sám.

 9. Odesílatel je povinen:

  1. opatřit zásilku označením příjemce a celou adresou místa doručení včetně čísla evidenčního a popisného, telefoního čísla a e-mailu; je-li u příslušné ulice uvedeno pouze jediné číslo, považuje se takové číslo za popisné, není-li Odesílatelem výslovně na zásilce uvedeno jako číslo evidenční,

  2. zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky přiměřené povaze a druhu zásilky,

  3. předat Provozovateli nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění povinností ze smlouvy,

  4. potvrdit odeslání každé zásilky na oficiální k tomu určený podací formulář Provozovatele;

  5. zadávat správné a pravdivé údaje a v případě nedodržení obchodních podmínek uhradit Provozovateli skutečně vynaložené náklady, které mu tím vznikli,

  6. přijmout zpět nedoručitelnou zásilku.

  7. zajistit, že zásilka bude pro Přepravce připravena na adrese vyzvednutí v době mezi 8:00 - 18:00 hodin v předpokládáný den svozu, v opačném případě márného výjezdu kurýra je Odesílatel povinen uhradit Provozovateli manipulační poplatek 250 Kč za vícenáklady s jízdou dopravce a změnu svozu na nové požadované datum.
 10. Odesílatel a příjemce je povinen zkontrolovat a stvrdit, že údaje vztahující se k zásilce vyplněné v podacím formuláři za Provozovatele odpovídají skutečnosti.

 

IV.Podávání zásilek

 1. Zásilky lze podat Provozovateli nebo jeho zástupci v kterémkoliv podacím místě v provozní době zvoleného podacího místa nebo v jiné dohodnuté době.

 2. Zásilky lze podat k přepravě pouze po vyplnění a podpisu podacího formuláře podle čl. III odst. 4 Podmínek.

 3. Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby:

  1. byla chráněna proti ztrátě či poškození,

  2. předmět či předměty tvořící obsah zásilky nebyly poškozeny v důsledku klimatických vlivů,

  3. nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky či obslužné systémy,

  4. nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu provozovatele nebo jakýmkoli třetím osobám,

  5. nevyvolávala nepříjemné smyslové vjemy,

  6. nebylo možno vniknout do obsahu zásilky bez zanechání zjevných stop.

 4. Vnější a vnitřní balení zásilky a jejího obsahu musí být přiměřené povaze a hmotnosti předmětu či předmětů tvořících obsah, způsobu a délce přemísťování zásilky, zvolené službě a způsobu, jakým se se zásilkou bude během poskytování služby manipulovat.

 5. Zásilku musí Odesílatel opatřit adresou příjemce a odesílatele. Adresy musí být napsány takovým prostředkem, aby nemohlo dojít ke smazání, pozměnění nebo ke ztrátě čitelnosti. Zásilku je možné rovněž označit vytištěným štítkem generovaným ze systému Provozovatele.

 6. Zásilky se považují za podané Odesílatelem okamžikem, kdy je Provozovatel nebo jeho zástupce od Odesílatele převezme společně s vyplněným a podepsaným podacím formulářem za účelem poskytnutí sjednané služby.

 7. Provozovatel je oprávněn, avšak ne povinen, kontrolovat způsob zabalení zásilky a správnost Odesílatelem v podacím formuláři uváděných údajů. Podání zásilky Provozovatel potvrdí Odesílateli na stejnopisu vyplněného podacího formuláře.

 8. Právo nakládat se zásilkou má až do jejího dodání do místa doručení jen Odesílatel. Provozovatel může se zásilkou zacházet jen v nezbytné míře a jen takovým způsobem, který je součástí poskytování služby. Vedle Provozovatele může se zásilkou zacházet přepravce, a to jen v nezbytné míře a způsobem, který je nezbytný pro splnění závazků provozovatele ze smlouvy. Provozovatel neodpovídá za nesplnění povinností podle smlouvy z příčin na straně Odesílatele a příjemce nebo v důsledku plnění povinnosti uložené Provozovateli právním předpisem.
  Odesílatel je povinen upravit zásilku tak, aby odpovídala požadavkům uvedeným v Podmínkách.

 9. Provozovatel bude přijímat od Odesílatele pouze zásilky splňující dále uvedené rozměrové a hmotnostní limity. Max. rozměry jednoho nákladového kusu: 2x šířka + 2x výška + délka < 3 m, pro jednotlivé rozměry platí: max. šířka 0,8 m; max. výška 0,6 m; max. délka 2 m. Min. rozměry jednoho nákladového kusu u mezinárodních zásilek: min. šířka 0,11 m; min. výška 0,01 m; min. délka 0,15 m. Hmotnost do 50 kg. Dále bude přijímat jen zcela uzavřené Zásilky v kartonové krabici z 2 a více vrstev lepenky odpovídající povaze a hmotnosti zboží. 

 10. Přijímány nebudou následující Zásilky:

  1. přesahující rozměrové a hmotnostní limity uvedené v předchozím odstavci,

  2. které nejsou manipulovatelné třídícími technologiemi používanými v balíkové přepravě (válečkové dráhy, pásové dopravníky atd.),

  3. v lesklé nebo černé folii, zásilky bez pevného ochranného obalu, zásilky balené v dřevěných přepravkách, bednách či na paletce, v kufrech s uchy a přezkami, v plastových/kovových bednách, zásilky balené v pytlích nebo vacích, zásilky balené pouze v igelitu či strečové folii, v tubusech nebo rolích, v sudu, plechovce nebo kanystru, zásilky spojené z více kusů v jeden celek,

  4. obsahující zboží mající mimořádně vysokou cenu, jako jsou například drahé kovy a výrobky z nich, umělecké a starožitné předměty, sbírky, bankovky, mince, cenné papíry, směnky, kreditní karty apod.,

  5. věci hodnoty převyšující částku 100.000 Kč,

  6. u kterých chybí potřebné údaje o Odesílateli nebo příjemci,

  7. obsahující zboží, které není chráněno, zabaleno nebo zajištěno způsobem odpovídajícím jeho hmotnosti, tvaru, vlastnostem či povaze (charakteru) nebo obsahující zboží, které by mohlo poškodit ostatní zásilky nebo by mohlo poškodit přepravní a dopravní techniku provozovatele či dopravce anebo by mohlo být samo touto použitou technikou poškozeno nebo zboží, které by mohlo ohrozit život, zdraví nebo majetek provozovatele nebo dopravce, resp. jejich pracovníků. Toto ustanovení platí i tehdy, kdyby se tyto vlastnosti nebo povaha (charakter) Zásilky, nedostatečnost či nevhodnost jejího obalu nebo jejího zajištění apod. projevily až během přepravy Zásilky, resp. po jejím fyzickém převzetí Provozovatelem nebo dopravcem. Zvolení způsobu dalšího nakládání s takovou Zásilkou plně náleží Provozovateli nebo jím pověřenému dopravci. V těchto případech platí, že Odesílatele bez výhrad uznává oprávněnost jednání Provozovatele nebo jím pověřeného dopravce, a to včetně úplnosti, dostatečnosti a nezpochybnitelnosti důkazních prostředků (zejm. fotodokumentace) poskytnutých Odesílateli Provozovatelem nebo jím pověřeným dopravcem v takovéto věci. Toto ustanovení platí, nebude-li dohodou stran stanoveno jinak,

  8. obsahující zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu, rostliny, lehce zkazitelné zboží (např. zkazitelné potraviny), živá zvířata a organismy, lidské či zvířecí orgány a ostatky, odpad, nebezpečné látky, zbraně, munice, drogy nebo zboží podléhající zákazu dovozu/vývozu nebo jakémukoliv omezení či embargu,

  9. obsahující věci a látky, které jsou s ohledem na svůj charakter v obchodním odvětví provozovatelských nebo přepravních služeb považovány za nevhodné k obstarání nebo k provedení přepravy a jsou nebo mohou být z přepravy vylučovány. Eventuální přeprava takových věcí a látek podléhá individuálnímu schválení Provozovatele zásilky s dobírkou (COD) přesahující celkem částku 100.000 Kč. Zásilky s dobírkou vyšší než 100.000 Kč mohou být přijaty k přepravě jen s písemným souhlasem provozovatele (za písemný souhlas se zde považuje i emailové sdělení),

  10. zásilky určené přímo do vlastních rukou,

  11. u mezinárodních přeprav zásilky obsahující potraviny, alkohol, zboží podléhající veterinární a fyto-kontrole, zboží na celní záznam nebo zboží přepravované na ATA-karnet, zboží s omezením pro zasílání leteckou přepravou, zásilky zasílané na dobírku (COD) a/nebo nevyplaceně (EXW) - označení EXW zde není označením Dodací doložky ve smyslu INCOTERMS - a zásilky s nebezpečným zbožím dle Úmluvy ADR a IATA DGR.

 11. V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o vyloučenou zásilku, je rozhodující závěr Provozovatele. Provozovatel je oprávněn měřit a vážit zásilku. Není k tomu však povinen. Přijetím zásilky v rámci odeslání Provozovatel nepotvrzuje, že zásilka nepředstavuje vyloučenou zásilku.

 12. V případě, že je zásilkou vyloučená zásilka, neodpovídá Provozovatel za újmu vzniklou Odesílateli v důsledku porušení jakékoli povinnosti Provozovatele dle smlouvy a naopak Odesílatel odpovídá Provozovateli za vzniklou újmu.

 13. Provozovatel je oprávněn otevřít zásilku bez předchozího souhlasu Odesílatele pouze tehdy, když zásilku:

  1. nelze dodat ani vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

  2. je důvodné podezření, že se jedná o vyloučenou zásilku,

  3. byla poškozena,

  4. je důvodná obava, že došlo nebo že by do dodání mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

  5. je to nezbytné k dodržení povinností uložených provozovateli zvláštním právním předpisem.

 14. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na zásilku, z jejíž vnější úpravy je zřejmé, že je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, nedotknutelná.

 15. Provozovatel je povinen o otevření zásilky informovat při dodání příjemce, popřípadě Odesílatele při vrácení zásilky.

 16. Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu, jakož i ochrana poštovního a listovního tajemství. U písemností musí být zajištěna ochrana listovního tajemství.

 17. Je-li to možné a s ohledem na okolnosti vhodné, Provozovatel k otevření zásilky přizve Odesílatele.

 18. Není-li Odesílatel otevření zásilky přítomen, otevření musí být přítomny alespoň dvě (2) osoby, které tím Provozovatel pověřil. O otevření zásilky se pořídí písemný záznam, který se připojí k zásilce. Pokud byl otevření zásilky přítomen Odesílatel, Provozovatel mu na požádání vydá kopii záznamu.

 19. Za otevření zásilky se nepovažuje oprava jejího obalu, při níž je alespoň částečně zachován původní obal

 20. Není-li Zásilka správně zabalena, nebude se na ně vztahovat pojistné krytí. Za poškození i ztrátu nevhodně zabalených zásilek zodpovídá Odesílatel.

 

V. Způsob dodání zásilky

 1. Předávání zásilek probíhá oproti podpisu příjemce nebo jiné osoby, která dle okolností může být považována za oprávněnou k převzetí zásilek. Takovou osobou může být osoba:

  1. kterou Odesílatel dodatečně určí, nebo

  2. která se zdržuje v místě, které Odesílatel určí (sousední kancelář, obchod či byt), nebo

  3. o níž lze podle okolností předpokládat, že je oprávněna zásilku přijmout (např. vrátný, recepční apod.).

 2. Pokud si Odesílatel vymíní, že zásilka musí být předána výlučně příjemci, je povinnost Provozovatele zásilku dodat splněna pouze vydáním zásilky příjemci. Nestanoví-li v souvislosti s určitými službami Provozovatele tyto Podmínky jinak, není Provozovatel povinen kontrolovat totožnost příjemce.

 3. Při doručení prostřednictvím výdejního místa je předání zásilky prováděno na základě předložení průkazu totožnosti příjemce nebo uvedení příslušného hesla.

 4. Zásilky předané Provozovateli do 17.00 budou doručeny v rámci České republiky do tří (3) pracovních dnů ode dne podání Zásilky. Odesílatel může posílat také expresní zásilky do míst specifikovaných v seznamu poskytnutém Provozovatelem, doručení takovéto zásilky se uskuteční do 12.00 následující pracovní den po převzetí zásilky. Doba přepravy zásilky běží od okamžiku objednání zásilky Odesílatelem do okamžiku dodání zásilky příjemci, popřípadě do okamžiku prvního neúspěšného pokusu o dodání zásilky příjemci. Provozovatel je povinen vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby dodal zásilku v termínu sjednaného typu služby. Odesílatel bere v této souvislosti na vědomí, že Provozovatelem poskytované služby jsou službami, jejichž poskytování je spojeno s řadou vnějších faktorů, z nichž většinu nelze ze strany provozovatele vždy ovlivnit nebo v daném čase vyřešit jiným alternativním způsobem.

 5. V případě, že příjemce odmítne zásilku převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Podmínkami, učiní ještě druhý pokus o doručení zásilky.

 6. Druhý pokus o doručení zásilky po prvním neúspěšném pokusu je součástí služby. Pokud byla důvodem neúspěchu prvního pokusu o doručení nesprávná adresa nebo jiné okolnosti, které může Odesílatele odstranit, potom Provozovatel požádá Odesílatele o nápravu.

 7. V případě druhého neúspěšného pokusu o doručení zásilky se zásilka považuje za nedoručitelnou a Provozovatel je o tom povinen informovat Odesílatele a vyzvat jej k vyzvednutí zásilky v podacím místě, ve kterém Odesílatel zásilku podal k přepravě, a to prostřednictvím SMS zprávy nebo emailu.

 8. Pokud je zásilka příjemcem odmítnuta, nebo pokud vznese Odesílatel v průběhu provádění přepravy zásilky požadavek na zrušení přepravy, Provozovatel nebude provádět další pokus o doručení a zásilku vrátí Odesílateli na jeho náklady.

 9. Nedoručenou zásilku v případě podání na podacím místě uskladní Provozovatel v podacím místě po dobu čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne druhého neúspěšného pokusu o doručení zásilky nebo zrušení přepravy zásilky a umožní v této lhůtě Odesílateli vyzvednutí zásilky v podacím místě. Po uplynutí této lhůty bude s nevyzvednutou zásilkou naloženo podle čl. VI Podmínek.

 10. Nedoručenou zásilku v případě podání Vyzvednutí kurýrem na adrese vrátí Provozovatel Odesílateli na adresu na které Zásilku vyzvedl do tří (3) pracovních dnů ode dne druhého neúspěšného pokusu o doručení zásilky nebo zrušení přepravy zásilky. Po uplynutí této lhůty bude s nevyzvednutou zásilkou naloženo podle čl. VI Podmínek.

 11. Poskytování informací o doručení odeslaných zásilek zajišťuje Provozovatel pro Odesílatele od následujícího pracovního dne po vyzvednutí zásilky, a to prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím internetových stránek Provozovatele www.poslu.to.

 

VI. Nevyzvednuté zásilky

 1. Jestliže nebude možné nedoručitelnou zásilku vrátit Odesílateli podle čl. V odst. 9 Podmínek, Provozovatel převezme tuto zásilku do úschovy, prodá ji, nebo ji zničí, a to dle volby Provozovatele. Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky je Odesílatel povinen uhradit Provozovateli.

 2. Provozovatel je oprávněn prodat obsah zásilky nebo jeho část:

  1. po uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů po marném pokusu o vrácení nedoručitelné zásilky Odesílateli podle čl. V odst. 9 Podmínek,

  2. ihned, je-li důvodná obava, že se obsah zásilky znehodnotí nebo hrozí, že zásilka způsobí škodu Provozovateli vzhledem k nemožnosti dalšího uchovávání zásilky.

 3. Prodat nelze zásilku, jež je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, nedotknutelná. Prodat nelze takový obsah zásilky, na který se vztahuje listovní tajemství.

 4. Je-li to možné, výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů prodeje a nezaplacené části odměny ("čistý výtěžek") vydá Provozovatel odesílateli. Nebyl-li čistý výtěžek vydán, Odesílatel má právo požádat o jeho vydání ve lhůtě jednoho (1) roku od odeslání; po marném uplynutí této lhůty právo na vydání čistého výtěžku zaniká a čistý výtěžek připadne Provozovateli.

 5. Při prodeji zásilky nebo její části Provozovatel přihlédne k tomu, aby prodej byl pro Odesílatele co nejvýhodnější.

 6. O prodeji zásilky nebo její části se pořídí písemný záznam, který se uschová. Pokud byla prodána pouze část zásilky, kopie záznamu se připojí ke zbývající části zásilky.

 7. Není-li prodej zásilky s ohledem na předpokládaný výtěžek prodeje a nákladů na organizaci prodeje přiměřený povaze obsahu zásilky (zejména převyšují-li náklady na prodej předpokládaný výtěžek prodeje) nebo pokud se Provozovateli nepodaří zásilku prodat, je Provozovatel oprávněn zásilku zničit.

 8. Provozovatel je oprávněn zničit zásilku nebo její část také tehdy, jestliže se její obsah zcela znehodnotil nebo jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí nebo pro zabránění vzniku škody.

 9. Zničení zásilky nebo její části musí být přítomny alespoň dvě (2) osoby, které tím provozovatel pověřil. Jestliže je s ohledem na okolnosti možno zajistit pouze přítomnost jedné (1) osoby pověřené provozovatelem, zničit zásilku nebo její část lze jen za podmínky, že jako svědek bude přítomna jiná vhodná fyzická osoba.

 10. O zničení zásilky nebo její části se pořídí písemný záznam, který se uschová. Pokud byla zničena pouze část zásilky, kopie záznamu se připojí ke zbývající části zásilky.

 11. Ustanovení o zničení zásilky se nevztahuje na zásilku, jež je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, nedotknutelná

 

VII. Dobírka

 1. Odesílatel může při uzavření smlouvy zvolit doplňkovou inkasní službu – dodání zásilky na dobírku. Dodání zásilky na dobírku znamená, že dodání zásilky příjemci je podmíněné zaplacením odesílatelem specifikované částky ("doběrečné"). Služba dobírka bude poskytnuta pouze v případě dodání zásilky v rámci České republiky a Slovenské republiky a dále do zemí, ve kterých je tato služba Provozovatelem dle aktuální nabídky služeb nabízena. Výše dobírky na jednu zásilku může být maximálně 100.000 Kč.

 2. Doběrečné bude vždy vybráno v měně státu, ve kterém je místo doručení Zásilky.

 3. Doběrečné bude vyplaceno Odesílateli ve stejné měně, ve které bylo vybráno od příjemce. Pokud bude doběrečné vybrané v cizí měně, bude Odesílateli vyplaceno v českých korunách, a to s využitím kurzu ČNB platného ke dni vybrání doběrečného. U zásilek na dobírku bude vybráno doběrečné od příjemce a Provozovatel převede vybrané Doběrečné na bankovní účet určený Odesílatelem.

 4. Doběrečné převzaté v České republice a Slovenské republice bude Odesílateli poukázáno do deseti (10) pracovních dní, ode dne převzetí doběrečného od příjemce, pokud je doběrečné poukazováno na bankovní účet Odesílatele v rámci státu, ve kterém bylo vybráno.

 5. Doběrečné převzaté v jiném státě než v České republice a Slovenské republice bude poukázáno na bankovní účet Odesílatele do patnácti (15) pracovních dní ode dne převzetí doběrečného od příjemce. Ve stejné lhůtě bude poukázáno doběrečné na bankovní účet v jiném státě, než ve kterém bylo doběrečné vybráno. Bankovní poplatky za případné přeshraniční transakce jdou k tíži Odesílatele.

 6. Provozovatel není v prodlení, pokud v této lhůtě bude částka doběrečného odepsána z bankovního účtu ve prospěch účtu určeného Odesílatelem.

 7. Provozovatel je oprávněn započíst na výplatu doběrečného své splatné a nesplatné pohledávky za Odesílatelem. Vyúčtování provedených zápočtů a poukázaných plateb doběrečného je přílohou faktury k úhradě odměny Provozovatele.

 8. Veškeré náklady a poplatky (pokud vzniknou) spojené s bankovní transakcí a převodem doběrečného hradí Odesílatel.

 9. Odmítne-li příjemce doběrečné zaplatit, považuje se zásilka za nedoručitelnou a Provozovatel je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Odesílatele. V tomto případě bude Provozovatel dále postupovat podle čl. V odst. 9 Podmínek.

 10. Pokud se Provozovateli z jakéhokoliv důvodu nezdaří vybrat při doručení na dobírku příslušnou částku, neznamená to vznik dluhu na straně Provozovatele vůči Odesílateli. Příjemce i nadále nese odpovědnost za platbu této částky v rámci původního právního vztahu a obvyklé podmínky pojištění se na žádné nevybrané částky dobírky nevztahují.

 11. V případě nevybrané částky dobírky se zodpovědnost Provozovatele rozšiřuje do výše poplatku za poskytnutou službu vybrání dobírky. Kromě toho má Provozovatel povinnost spolupracovat při následném dovybrání dobírkové částky.

 12. Pokud se výběr dobírkové částky nezdaří z důvodů, které lze prokazatelně přičíst úmyslnému pochybení nebo zanedbání profesních povinností na straně Provozovatele, může Odesílatel v souladu s občanským zákoníkem vznést vůči Provozovateli nárok na náhradu škody.

 13. Při objednání služby dobírka bere Odesílatel na vědomí, že Provozovatel je osoba pověřená pouze pro výběr dobírkové sumy, a že Provozovatel není oprávněn jednat jménem Odesílatele nebo uzavírat smlouvu s příjemcem dobírkové zásilky jménem Odesílatele. Provozovatel dále upozorňuje, že není osobou povinnou dle ustanovení § 2 zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, což samo o sobě neznamená, že touto povinnou osobu není sám Odesílatele. Odesílatele je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem číslo 253/2008 Sb.

 

VIII. Cena služby a způsob její úhrady

 1. Uzavřením smlouvy vzniká Odesílateli povinnost uhradit Provozovateli dohodnutou cenu.

 2. Cena za sjednané služby a související úkony je stanovena v aktuálním Ceníku služeb provozovatele, který je přístupný na adrese: www.poslu.to ("Ceník"). Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH, pokud není stanoveno jinak.

 3. Provozovatel garantuje, že ceny uvedené v Ceníku zahrnují i Provozovatelem přeúčtovávané náklady (poštovné) hrazené nebo jiným přepravcům Zásilky a celková cena za dodání zásilky jejímu konečnému příjemci nepřesáhne cenu podle Ceníku.

 4. Odesílatel musí poskytnout Provozovateli veškeré informace k tomu, aby bylo možno stanovit celkovou cenu za zvolené služby a úkony. Provozovatel určuje cenu zejména na základě počítání a/nebo měření zásilek a je oprávněn ověřit si správnost informací poskytnutých Odesílatelem, včetně kontroly obsahu zásilky.

 5. Cena je určována zejména na základě typu zvolené a sjednané služby Provozovatele, počtu, druhu a hmotnosti zásilek (včetně obalu) zjištěných zpravidla pomocí automatických systémů (výplatní (frankovací) stroje, váhové a počítací systémy apod.) Provozovatele, popřípadě výše dobírkové částky.

 6. Nemůže-li Provozovatel dokončit přepravu zásilky pro skutečnosti, za něž neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny s přihlédnutím ke vzniklým nákladům.

 7. Pokud hmotnost Zásilky neurčí Odesílatel společně se Provozovatelem při jejím podání, má se za to, že váha Zásilky je 25.000 g, ledaže automatická váha Provozovatele zaznamená jinou hmotnost Zásilky. Bez ohledu na údaje uváděné Odesílatelem na podacím formuláři je hmotnost zjištěná kalibrovanou automatickou váhou Provozovatele vždy určující pro účely výpočtu ceny.

 8. Pokud smlouva nestanoví jinak nebo se smluvní strany nedohodnou, že cena je splatná v hotovosti nejpozději s podáním zásilky. V případě podání zásilky v provozovně i mimo provozovnu Provozovatele nebo jeho smluvních partnerů určených Provozovatelem k podání zásilek, je cena splatná bezprostředně po vyplnění online podacího formuláře na adrese www.poslu.to prostřednictvím online platby na internetových stránkách www.poslu.to, pokud si Odesílatel tento způsob platby zvolí na stránách www.poslu.to. Provozovatel si v tomto případě vyhrazuje právo zásilku od Odesílatele nepřevzít v případě, že k okamžiku podání zásilky nebude cena řádně zaplacena. V případě platby expresním bankovním převodem (přes platební bránu) je zákazník přesměrován na internetové bankovnictví své banky, v němž po přihlášení provede platbu; převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505, se sídlem Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7, která o uskutečnění transakce Provozovatele vyrozumí; závazek Odesílatele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. V případě platby platební kartou online, která je zprostředkovaná společností ComGate Payments a.s., se všechny citlivé údaje jako je číslo karty nebo CVV kupujícího vkládají do 3D Secure prostředí spolupracující banky.

 9. V případě prodlení s uhrazením ceny (nebo její části) po dobu delší než patnáct (15) dní je Provozovatel oprávněn pozastavit poskytování veškerých služeb, a to až do doby, než bude cena za tyto služby v plné výši zaplacena, a/nebo než bude zabezpečeno její zaplacení.

 10. Odesílatel prohlašuje, že údaje jím uvedené na internetových stránkách www.poslu.to jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. V případě vyšší hmotnosti nebo větších rozměrů Zásilky oproti údajům zadaným na internetových stránkách www.poslu.to nemusí být Zásilka přijata k přepravě a jedná se o důvod pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy o přepravě z tohoto důvodu se nedotýká nároku na sjednanou odměnu za obstarání přepravy. V případě, že Zásilka bude přesto k přepravě přijata, zavazuje se Odesílatel k doplacení rozdílové částky dle nově vypočítané ceny se zjištěnými parametry, a dále manipulačního poplatku ve výši 500 Kč.

 

IX. Vrácení ceny nebo její části

 1. Provozovatel vrátí uhrazenou cenu Odesílateli:

  1. jestliže bylo zjištěno, že v důsledku ztráty zásilky vznikla Provozovateli povinnost vyplatit náhradu škody a

  2. jestliže bylo zjištěno, že ke ztrátě zásilky nedošlo neodvratitelnou událostí.

 2. Jestliže Provozovatel z příčin výlučně na jeho straně neposkytl službu nebo neprovedl úkon, za který je v Ceníku nebo jinde ve smlouvě uvedena samostatná cena, Provozovatel tuto část uhrazené ceny vrátí.

 3. Ten, komu má být cena nebo její část vrácena, je oprávněn požadovat, aby byla vyplacena jiné jím určené osobě, nebo aby byla vyplacena převodem na jím určený účet; Provozovatel však není povinen vyplatit cenu nebo její část v zahraničí.

 

X. Odpovědnost za újmu

 1. Dokud Zásilka nebyla dodána, právo na náhradu škody má Odesílatel; po jejím dodání má toto právo příjemce.

 2. Provozovatel neodpovídá za nesplnění povinností podle uzavřené Smlouvy a neposkytne náhradu škody, jestliže:

  1. škoda vznikla v jiném období než od podání Zásilky do dodání, nebo od podání Zásilky do vrácení Zásilky Odesílateli,

  2. nesplnění povinnosti způsobil Odesílatel nebo Příjemce,

  3. nesplnění povinnosti nastalo v důsledku vnějších okolností, které Provozovatel nevyvolal, a které nemohl při své činnosti běžným způsobem zjistit ani jim při řádné péči zabránit,

  4. nesplnění povinnosti nastalo v důsledku neodvratitelné události,

  5. škoda vznikla zabavením nebo zadržením Zásilky nebo jiným opatřením provedeným na základě Poštovního zákona nebo jiné v České republice aplikovatelné normy, nebo

  6. škoda vznikla nebo nesplnění povinnosti nastalo v důsledku zvláštní povahy nebo vadnosti obsahu Zásilky.

 3. Odchylně od § 2952 Občanského zákoníku se sjednává, že Provozovatel nehradí ušlý zisk, jakékoli náklady vynaložené v důsledku porušení povinností Provozovatele ani jakékoli následné újmy nebo škody. Odpovědnost Provozovatele za škodu způsobenou Odesílateli v důsledku porušení smlouvy je omezena na maximální celkovou částku ve výši:

  1. 50.000 Kč, pokud se jedná o škodu spočívající ve zničení, poškození či ztrátě zásilky ("škoda na zásilce"), u které Odesílatel deklaroval hodnotu vyšší než 5.000 Kč, nebo

  2. 5.000 Kč, pokud se jedná o škodu na zásilce, u které Odesílatel nedeklaroval hodnotu vyšší než 5.000 Kč a

  3. připojištěné hodnoty zásilky, přesahuje-li její deklarovaná hodnota částku 50.000 Kč a Odesílatel si sjednal připojištění takové zásilky, nebo

  4. odměny, na jejíž zaplacení vznikl Provozovateli nárok, pokud se jedná o škodu v důsledku porušení smlouvy Provozovatelem, která nespočívá ve škodě na zásilce.

Škoda na zásilce spočívající ve zničení, poškození nebo ztrátě zásilky obsahující listinný dokument nebo nosič dat, se pro účely tohoto odstavce určuje jako cena takovéhoto prázdného listinného dokumentu nebo prázdného nosiče dat. Škoda na zásilce spočívající ve zničení, poškození nebo ztrátě zásilky obsahující jiný předmět než listinný dokument nebo nosič dat, se pro účely tohoto odstavce určuje ve výši rozdílu mezi tržní hodnotou věci, kterou měla věc v době odeslání, a tržní hodnotou, kterou má věc poškozená nebo znehodnocená, nebo dle volby provozovatele ve výši nákladů na výměnu takovéto věci.

 1. Právo na náhradu škody nelze postoupit třetí osobě.

 2. Škoda se hradí pouze v penězích.

 3. Provozovatel nenese nebezpečí vzniku škody na zásilce v průběhu přepravy, pokud sám neprovádí tuto přepravu. Provozovatel odpovídá pouze ze škodu na převzaté zásilce vzniklé v době při obstarávání přepravy. Provozovatel neodpovídá za porušení smluv sjednaných s externími Přepravci, neodpovídá tedy Odesílateli za škody, které mu vzniknou porušením přepravní smlouvy ze strany externího Přepravce..

 4. Odesílatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé při přepravě Zásilky poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou Zásilky převzaté Provozovatelem. Tento nárok je Odesílatel povinen uplatnit písemně u Provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co se o škodě na Zásilce dozvěděl, nejpozději však do tří (3) kalendářních dní od převzetí Zásilky příjemcem nebo Odesílatelem. V opačném případě nárok na náhradu škody zaniká.

 5. Provozovatel neodpovídá za plnění externího Přepravce. Případné nároky Odesílatele vůči externímu Přepravci z přepravní smlouvy uplatňuje provozovatel vlastním jménem na účet Odesílatele, který je povinen poskytnout Provozovateli potřebnou součinnost, zejména poskytnout doklady týkající se Zásilky, její hodnoty apod. Uplatňování nároků Provozoatelem dle předchozí věty končí vyřízením reklamace externího přepravce.

 6. Poškozením zásilky se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení věcí tvořících Zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.

 7. Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících Zásilku, kterou nelze odstranit opravou a věc nelze dále používat k původnímu účelu.

 8. Odesílatel je povinen zajistit, že si příjemce, či osoba oprávněná jednat za příjemce, v okamžiku převzetí Zásilku prohlédne a při zřejmých a na obalu Zásilky znatelných poškozeních, tato poškození a ztráty oznámí Provozovateli a sepíše s kurýrem přepravní společnosti zápis o škodě. O rozsahu poškození nebo ztrátě obsahu Zásilky musí být ihned při zjištění škody písemně informován Provozovatel. Další manipulace s poškozenou Zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny Provozovatele.

 9. Odesílatel je povinen umožnit Provozovateli, aby se osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. Z těchto důvodů je Odesílatel povinen zajistit, aby se Zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, aby byl zachován obal Zásilky, ve kterém byla Zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být Zásilka bez souhlasu Provozovatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.

 10. U poškozených Zásilek je Odesílatel, příjemce i Provozovatel povinen umožnit ohledání Zásilky také zástupci pojišťovny Provozovatele, popř. pojišťovny smluvního přepravce nebo Odesílatele.

 11. Poruší-li Odesílatel své výše uvedené povinnosti, má se za to, že škoda na Zásilce, za kterou odpovídá Provozovatel, nevznikla.

 12. Reklamaci služby a nárok na náhradu škody uplatňuje u Provozovatele Odesílatel.

 13. K uplatnění nároku na náhradu škody je Odesílatel povinen přiložit zejména následující dokumenty, jinak nelze k jeho nároku nadále přihlížet a nepovažuje se za včas a řádně uplatněný:

  1. doklad o pořizovací ceně Zásilky (jejího obsahu)

  2. posudek servisu, opravny či jiné osoby, která provedla opravu Zásilky, pokud byla Zásilka po škodní události opravována, nebo vyžadují-li to okolnosti případu

  3. průvodní doklad Zásilky (daňový doklad, dodací list)

  4. fotodokumentaci u Zásilek s částečnou ztrátou nebo poškozením; fotodokumentace předložená Provozovateli musí obsahovat i fotografie obalu, jakož i obsahu Zásilky tak, aby se dalo posoudit, zda škoda na Zásilce je v příčinné souvislosti s poškozením obalu;

  5. Dodací list.

 14. Provozovatel je povinen se k uplatněnému nároku na náhradu škody vyjádřit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od data jejího uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nedodala oprávněná osoba všechny výše uvedené podklady. Stejně tak, jsou-li k vyřízení reklamace nezbytné podklady od orgánů činných v trestním řízení, od institucí působících v pojišťovnictví nebo od jiného orgánu či instituce, neběží lhůta pro vyřízení reklamace do té doby, než Provozovatel takové podklady od příslušných institucí získá, pokud takovýchto podkladů a vyjádření bude zapotřebí.

 15. V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu Zásilky je daňový doklad v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni převzetí Zásilky Provozovatelem.

 16. V případě uplatnění nároku na náhradu škody za ztracenou Zásilku je Odesílatel povinen informovat o ztrátě zásilky Provozovatele nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od zjištění takové skutečnosti. Odesílatele je povinen podložit svůj nárok čestným prohlášením Příjemce zásilky, kde Příjemce svým podpisem potvrdí, že mu příslušná Zásilka nebyla doručena. Čestné prohlášení musí obsahovat zejména údaje o příjemci zásilky (jméno, příjmení) a číslo Zásilky, která nebyla doručena.

 17. V případě, že ztracená Zásilka, případně její část, je nalezena, považuje se nárok Odesílatele na náhradu škody na Zásilce za uhrazený okamžikem, kdy Odesílatel nebo Příjemce získá možnost se Zásilkou nakládat. Byla-li Zásilka nalezena Odesílatelem nebo Příjemcem, je o této skutečnosti Odesílatel povinen Provozovatele neprodleně informovat. Pokud byla před nalezením Zásilky Odesílateli škoda, nebo její část, Provozovatelem uhrazena v penězích, je Odesílatel povinen tuto částku Provozovateli vrátit.

 18. V případě souhlasu Provozovatele s nárokem na náhradu škody u poškozené zásilky a úhradě celé skutečné hodnoty poškozeného zboží, je Odesílatel povinen odevzdat poškozené zboží, které bylo předmětem reklamace, Provozovateli. Odesílatel je povinen předat poškozené zboží Provozovateli nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od oznámení o uznání nároku.

 19. V případě neoprávněného uplatnění nároku na náhradu škody má Provozovatel vůči Odesílateli právo na úhradu skutečných nákladů, které vznikly Provozovateli na základě neoprávněného uplatnění nároku Odesílatele.

 20. Není-li Zásilka správně zabalens, nebude se na ní vztahovat pojistné krytí. Za poškození i ztrátu nevhodně zabalených zásilek zodpovídá Odesílatel.

 21. Všechna práva na náhradu škody vzniklé na Zásilce se vůči Provozovateli promlčují uplynutím jednoho (1) roku.

 

XI. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel informuje Odesílatele o tom, že ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Odesílatele nezbytné pro plnění smlouvy, a to za účelem poskytnutí služeb. Jedná se především o osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště nebo sídla, telefonní číslo a e-mailová adresa, IČ, DIČ a číslo bankovního účtu.

 2. Osobní údaje budou zpracovávány Provozovatelem, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 Nařízení, v klientském registru provozovatele, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro poskytnutí služeb.

 3. Provozovatel bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Provozovatel dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

 4. Odesílatel dále bere na vědomí, že obsah jeho telefonických hovorů na lince či linkách zákaznického servisu Provozovatele může být nahráván ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro sjednání či plnění dílčích ujednání ve vztahu k plnění práv a povinností ze smlouvy.

 5. Odesílatel má právo:

  1. požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům dle Článku 15 Nařízení,

  2. požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle Článku 16 Nařízení,

  3. požadovat výmaz svých osobních údajů dle Článku 17 Nařízení,

  4. požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle Článku 18 Nařízení,

  5. na přenositelnost svých osobních údajů dle Článku 20 Nařízení,

  6. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle Článku 21 Nařízení a

  7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

 6. Provozovatel bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – smlouvy mezi Odesílatelem a Provozovatelem a následné období dalších tří (3) let od okamžiku ukončení (tj. včetně splnění) veškerých práv a povinností Odesílatele ze smlouvy.

 7. Kontaktní údaje osoby určené Provozovatelem pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů jsou: e-mail: info%z%poslu.to, telefon: +420 799 515 575.

 8. Odesílatel bere na vědomí, že Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje Odesílatele a osobní údaje třetích osob předané Odesílatelem Provozovateli, zejména osobní údaje Odesílatele či příjemce zásilky v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa ("osobní údaje třetích osob") v souvislosti s plněním práv a povinností provozovatele ze smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro a za účelem splnění práv a povinností provozovatele ze smlouvy, smluvním partnerům provozovatele, kteří pro provozovatele zajišťují dílčí úkony služby.

 9. Odesílatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že osobní údaje třetích osob získal a zpracovává v souladu s Nařízením a splnil veškeré povinnosti vyplývající z Nařízení a dalších příslušných právních předpisů tak, aby tyto údaje mohl předat provozovateli a provozovatel tak mohl řádně plnit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Pokud by se prohlášení odesílatele uvedené v předchozí větě ukázalo jako nepravdivé či zavádějící, odesílatel se ve smyslu ustanovení § 2890 a násl. občanského zákoníku zavazuje uhradit provozovateli újmu, která provozovateli vznikne.

 10. Provozovatel je oprávněn a bude zpracovávat osobní údaje třetích osob za účelem a v rozsahu uvedeném v článku XI odst. 1 Podmínek a maximálně po dobu uvedenou v článku XI odst. 6 Podmínek, přičemž tam uvedená doba je pro účely tohoto ustanovení dobou trvání smlouvy o zpracování osobních údajů třetích osob mezi provozovatelem a odesílatelem.

 11. Zpracování osobních údajů třetích osob bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, to vše za účelem poskytnutí služeb. Prostředky zpracování osobních údajů třetích osob budou automatizované a manuální.

 

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku sporu, který se nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

 2. V případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných Provozovatelem na základě osvědčení č. 47, je tímto subjektem: Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 190 00 Praha 9, Webové stránky: www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele

 3. Ve všech ostatních případech je tímto subjektem: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr%z%coi.cz Webové stránky: www.adr.coi.cz

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku.

 2. Veškeré spory, nároky nebo jakékoli neshody vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, které budou předmětem sporu mezi stranami (včetně otázek vztahujících se k její platnosti, účinnosti a výkladu), budou v rozsahu přípustném právními předpisy předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice s tím, že místně příslušným bude soud prvního stupně dle sídla Provozovatele. Tyto Podmínky a smlouva i jakékoli mimosmluvní povinnosti z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí a musí být vykládány v souladu s českým právem, bez ohledu na ustanovení kolizních norem.

 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.